Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Datum účinnosti: 2. 10. 2021

Ochrana osobních údajů a Cookies
www.cityestates.cz

registrované pod jménem: City Estates s r.o., IČ: 08521620, DIČ CZ08521620, zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 320330, jakožto správce osobních údajů (dále jen „my“) respektuje Vaše zájmy týkající se Vašeho soukromí a cení si vztahu navázaného s Vámi. Tato Pravidla na ochranu osobních údajů upravují typy osobních údajů / informací (dále jen „osobní údaje“ či „údaje“), které zpracováváme o našich zákaznících, a dále to, jak takové osobní údaje využíváme, s kým je sdílíme, a jaká jsou práva našich zákazníků související s ochranou jejich osobních údajů. V těchto pravidlech rovněž popisujeme opatření, která přijímáme k zabezpečení ochrany osobních údajů a způsob, jakým nás mohou naši zákazníci kontaktovat s dotazy ohledně postupů souvisejících s ochranou jejich osobních údajů.

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME
Vaše osobní údaje se k nám dostávají z různých zdrojů. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud je poskytnete na naší webové stránce, naší platformě pro sociální media nebo na některém námi pořádaném eventu. Tato Pravidla na ochranu osobních údajů nijak neupravují a netýkají se shromažďování a zpracování údajů našimi obchodními partnery. V případě, že navštívíte tuto stránku, rovněž zpracováváme některé údaje automatickými prostředky při použití technologií, jako jsou soubory cookies, vložené webové odkazy a webové majáky.

ÚDAJE, KTERÉ NÁM POSKYTUJETE
Můžete si zvolit, jakým způsobem nám Vaše údaje poskytujete, jako například při využití nabídky či při účasti na naších eventech. Máte možnost rozhodnout o tom, které z Vašich osobních údajů budeme shromažďovat a zpracovávat. Pokud Vás požádáme o poskytnutí Vašich osobních údajů, můžete odmítnout. Avšak v případě, že se rozhodnete neposkytnout nám Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb, nebudete moci využívat některé z funkcí či služeb.

Mezi údaje, které nám můžete poskytnout, patří:
• Kontaktní údaje (jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, mobilní či jiné telefonní číslo)
• Vámi poskytnutý obsah (fotografie, videa, recenze, dotazy, odpovědi z průzkumů, články a komentáře)

JAK UŽÍVÁME POSKYTNUTÉ ÚDAJE
Údaje, které nám poskytujete, můžeme využít k:
• zasílání propagačních materiálů nebo k jiné komunikaci s Vámi
• tomu, abychom Vám poskytovali služby
• asistenci s výběrem produktů a jejich doplněním
• zodpovězení Vašich dotazů
• zveřejnění Vašich recenzí produktů a služeb
• přizpůsobení reklam zobrazovaných na naší stránce i jinde podle vašich zájmů a historie na naší stránce
• komunikaci s Vámi a ke správě Vaší účasti na eventech, programech, průzkumech a jiných nabídkách
• provozování, zhodnocení a zlepšení naší obchodní činnosti (včetně rozvoje nabídky nových produktů a služeb; posílení a zlepšení našich služeb; správy naší komunikace; analýzy našich produktů; provádění analýzy dat; a vedení účetnictví; auditu a jiných interních potřeb)
• zajištění souladu s požadavky platných právních předpisů, obchodních zvyklostí a našich interních postupů.

Údaje jsme oprávněni použít i pro jiné účely, které vyspecifikujeme v okamžiku, kdy dochází k jejich shromažďování.

Osobní údaje budou zpracovány a uchovány pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování.

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME AUTOMATICKÝMI PROSTŘEDKY

V případě Vaší návštěvy této webové stránky dochází ke shromažďování a zpracování některých Vašich údajů prostřednictvím automatických prostředků při využití technologií, jako jsou soubory cookies, vložené webové odkazy a webové majáky.

TECHNOLOGIE, KTERÉ VYUŽÍVÁME

COOKIES, VLOŽENÉ WEBOVÉ ODKAZY A WEBOVÉ MAJÁKY

Soubory cookies představují drobné textové soubory, které jsou z webových stránek odesílány do Vašeho počítače či jiného zařízení připojeného k internetu a to z důvodu jedinečné identifikace Vašeho prohlížeče nebo za účelem ukládání informací nebo nastavení ve Vašem prohlížeči. Nastavením Vašeho prohlížeče se můžete dozvědět o možnostech, jak být informován o obdržení některých druhů souborů cookies, a jak omezit nebo zakázat určité soubory cookies. Vezměte však na vědomí, že bez souborů cookies nebudete možná schopni využívat veškeré funkce našich webových stránek.

Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

V souvislosti s obdržením údajů prostřednictvím souborů cookies, mohou naše webové servery zaznamenávat některé podrobnosti, jako například typ Vašeho operačního systému, typ prohlížeče, doménu a jiná systémová nastavení, stejně tak jako jazyk, který Váš systém používá, stát a časové pásmo, v němž se Vaše zařízení nachází. Vložené webové odkazy mohou taktéž zaznamenávat údaje, jako je adresa webové stránky, z níž jste byli na naše webové stránky přesměrováni a IP adresa zařízení, které využíváte k připojení se k internetu.

Ke kontrole toho, jaké webové servery shromažďují tyto údaje, můžeme na naše webové stránky umisťovat tagy, které se označují jako tzv. webové majáky. Jedná se o počítačové instrukce, které propojují webové stránky s konkrétními webovými servery a jejich soubory cookies.

WEBOVÉ ANALYTICKÉ SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
Na této stránce můžeme využít webové analytické služby třetích stran, jako je Google Analytics. Za účelem zjištění toho, jak návštěvníci používají naše webové stránky, využívají poskytovatelé těchto služeb různé technologie, jako jsou soubory cookies, webové vložené odkazy a webové majáky. Údaje shromažďované těmito prostředky (včetně IP adresy) jsou zpřístupněny poskytovatelům těchto služeb, kteří je dále využívají k vyhodnocení používání těchto webových stránek.
Pro volbu Vašeho nastavení ohledně shromažďování a zpracování informací na těchto webových stránkách:
• pro zákaz souborů Google Analytics cookie a jiných souborů cookies třetích stran poskytující služby poskytovatelů analýzy webových stránek, některé prohlížeče oznamují, že Vám byl zaslán soubor cookies a umožní Vám v každém jednotlivém případě tyto soubory odmítnout.

CÍLENÁ REKLAMA
Můžeme též používat služby reklamních sítí třetích stran shromažďujících IP adresy a jiné informace skrze soubory cookies, vložené webové odkazy a webové majáky a to na našich webových stránkách, e-mailech, na webových stránkách a e-mailech třetích stran a v našich reklamách umístěných na webových stránkách třetích stran. Tyto třetí strany využívají tyto informace k tomu, aby poskytovaly reklamy na zboží a služby uzpůsobené „na míru“ Vašim zájmům (včetně společností, které s námi nejsou propojené). Tyto reklamy můžete vidět na našich i jiných webových stránkách. Uvedený postup nám pomáhá vést a sledovat efektivitu našeho marketingového úsilí. Pokud se chcete dozvědět více o těchto a jiných reklamních sítích a o postupu k jejich odmítnutí, klikněte zde. 

JAK VYUŽÍVÁME ÚDAJE SHROMÁŽDĚNÉ AUTOMATICKÝMI PROSTŘEDKY
Údaje shromážděné automatickými prostředky na našich webových stránkách můžeme používat k tomu, abychom Vám poskytli osobně uzpůsobený obsah stránek, dále k průzkumu trhu, analýze dat a pro systémové administrativní účely, jako je například ke zjištění, zda jste již dříve navštívili webové stránky nebo jste na těchto webových stránkách poprvé. Informace můžeme rovněž využít pro jiné účely, které výslovně sdělíme v okamžiku, kdy dochází k jejich shromažďování.

ÚDAJE, KTERÉ SDÍLÍME
Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme a zpracováváme, neprodáváme ani jinak nezpřístupňujeme jiným subjektům s výjimkami zde uvedenými.
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s:
• propojenými osobami k účelům uvedeným v těchto Pravidlech na ochranu osobních údajů.
• poskytovateli služeb, kteří poskytují služby v našem zastoupení a na základě našich pokynů. Tyto poskytovatele služeb nezmocňujeme k používání či zpřístupňování údajů s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k poskytování služeb naším jménem, nebo kdy tak vyžadují právní předpisy. Mezi takové poskytovatele služeb se řadí například subjekty, které zpracovávají platby provedené platebními kartami, zajišťují objednávky a poskytují služby web hostingu a marketingové služby.
• jinými třetími osobami s Vaším souhlasem.

Kromě toho, jsme oprávnit zpřístupnit údaje o Vás (i) pokud nám to ukládá právní předpis či soudní rozhodnutí, (ii) orgánům činným v trestním řízení či jiným správním úřadům, nebo (iii) pokud se domníváme, že zpřístupnění údajů je nezbytné nebo vhodné k předejití fyzické újmy či finanční ztráty nebo v souvislosti s vyšetřováním možného podvodu či jiné nezákonné činnosti.
Mimoto si vyhrazujeme právo předat údaje, které o Vás zpracováváme, v případě prodeje či převodu celé naší společnosti či její části. Dojde-li k takovému prodeji či převodu, vyvineme veškeré přiměřené úsilí směřující k tomu, aby nástupnický subjekt využíval osobní údaje, které jste nám poskytli v souladu s našimi Pravidly na ochranu osobních údajů.
Poté, co dojde k takovému převodu či prodeji, můžete kontaktovat nástupnický subjekt, kterému byly předány Vaše osobní údaje se svými dotazy týkajícími se zpracování těchto údajů.

VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI VOLBY
V souvislosti s údaji, které o Vás shromažďujeme a zpracováváme, Vám nabízíme některé možnosti volby, jako například volby ohledně toho, jak budeme údaje používat a jak s Vámi budeme komunikovat. Přejete-li si aktualizovat Vaše požadavky, požádat nás na odstranění Vašich osobních údajů z našich databází nebo podat žádost, prosím, kontaktujte nás způsobem uvedeným níže.

Odhlášení e-mailu

Kdykoliv nám můžete sdělit, že si nepřejete, abychom Vám zasílali marketingová sdělení na Váš e-mail, a to tak, že kliknete na odkaz pro odhlášení se z odběru, který je uveden v e-mailu obsahujícím obchodní sdělení, který jste od nás obdrželi, nebo tím, že nás kontaktujete způsobem uvedeným níže.

Odhlášení poštovního odběru

Chcete-li nás požádat o tom, abychom Vám již nadále nezasílali marketingová sdělení poštou na Vaši doručovací adresu, řiďte se prosím pokyny uvedenými v konkrétním propagačním materiálu (obchodním sdělení). Mimoto nás můžete požádat o to, abychom Vám nadále nezasílali propagační materiály poštou tak, že nás kontaktujete níže uvedeným postupem.

Odvolání souhlasu

Souhlas, který jste nám udělili ke zpracování Vaších údajů, můžete kdykoliv z důležitých důvodů odvolat. Vaše požadavky a změny zohledníme v přiměřené době (bez zbytečného odkladu). V některých případech bude odvolání Vašeho souhlasu ke zpracování Vašich údajů znamenat, že nebudete moci využívat výhod některých našich produktů a služeb.

Revidování, aktualizace a změna Vašich osobních údajů

Máte právo požádat nás, abychom Vám umožnili přístup a sdělili podrobnosti ohledně údajů, které o Vás shromažďujeme a zpracováváme, o jejich aktualizaci a o opravu nepřesností ve Vašich osobních údajích, a dále o jejich blokování či likvidaci podle potřeby. Žádost o revizi, změnu či smazání Vašich osobních údajů zašlete e-mailem na adresu: info@cityestates.cz

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje, které o Vás zpracováváme, mohou být předány i do jiných států, než ve kterých byly shromážděny, a to za podmínek daných zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Tyto státy nemusí mít vždy shodné právní předpisy na ochranu osobních údajů, jako jsou předpisy státu, ve kterém jste původně své osobní údaje poskytli. Pokud Vaše osobní údaje předáme do jiných států, budeme tyto údaje chránit tak, jak je popsáno v těchto Pravidlech na ochranu osobních údajů.

JAK CHRÁNÍME OSOBNÍ ÚDAJE
Zajišťujeme vhodná administrativní, technická a fyzická bezpečností opatření k ochraně poskytnutých osobních údajů proti náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, změně, přístupu, zveřejnění nebo použití osobních údajů.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Na našich webových stránkách mohou být uvedeny odkazy na jiné webové stránky a to z důvodu zajištění Vašeho pohodlí a pro Vaši informaci. Tyto webové stránky mohou fungovat nezávisle na nás. Mohou se řídit vlastními zásadami nebo pravidly ochrany osobních údajů. Proto Vám vřele doporučujeme prostudovat je, navštívíte-li takové webové stránky. Vzhledem k tomu, že webové stránky, na které je na našich webových stránkách odkazováno, nevlastníme ani nekontrolujeme, nezodpovídáme za jejich obsah, použití ani za jejich postupy ohledně zpracování osobních údajů.

ZMĚNY PRAVIDEL NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tato Pravidla na ochranu osobních údajů mohou být měněna pravidelně a bez Vašeho předchozího upozornění, v reakci na změnu našich postupů týkajících se osobních údajů. Dojde-li k jakékoliv podstatné změně v našich Pravidlech na ochranu osobních údajů, upozorníme na tuto skutečnost viditelně na našich webových stránkách a vyznačíme v záhlaví těchto Pravidel na ochranu osobních údajů datum, kdy byly naposledy aktualizovány.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT
V případě jakýchkoliv dotazů či Vašich připomínek k těmto Pravidlům na ochranu osobních údajů, nebo v případě, že si přejete aktualizovat údaje, které o Vás a/nebo o Vašich požadavcích zpracováváme, kontaktujte nás, prosím, e-mailem zaslaným na adresu info@cityestates.cz