Co musíte udělat v lednu 2022, pokud jste v roce 2021 koupili či prodali nemovitost?

Pokud jste v loňském roce jste koupili či prodali nemovitost, máte ještě v lednu jednu povinnost – a to je přiznání k dani z nemovitosti.


Kdo je plátcem daně z nemovitosti:

  • Vlastník (majitel) pozemku
  • Vlastník (majitel) stavby (rodinný dům, chata, garáž atd.)
  • Vlastník (majitel) zdanitelné jednotky (bytu v osobním vlastnictví)

U družstevního bytu je předmětem daně z nemovitosti celý dům, plátcem je vždy družstvo.

Noví vlastníci, u kterých byl podán návrh na vklad v roce 2021 a také byl v roce 2021 proveden zápis, mají povinnost podat přiznání k této dani do 31. 1. 2022.

Pozor:

Nebylo-li do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí, kterým toto právo vzniká, rozhodnuto o jeho povolení, je poplatník povinen za nemovitou věc, která byla předmětem vkladu práva vlastnického podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí.

To znamená: byl-li podán vklad v prosinci roku 2021 a bude zapsáno v lednu 2022 musíte podat přiznání k dani z nemovitosti nejpozději do konce dubna 2022. Osobně bych však podal přiznání neprodleně po zápisu.

Daň z nemovitých věcí je splatná

a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,

b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.  

Také Ti, co pozemky, dům, byt, garáž či jinou stavbu prodali, musí učinit v lednu dílčí daňové přiznání, ve kterém uvedete jen nastalé změny.

Vlastníte-li nemovitost společně s další osobou (např. manželkou, manželem) tak:

  1. Poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo u nichž nelze určit podíl na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně.
  2. Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost.

To znamená, že podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků majících vlastnická nebo jiná práva k téže nemovité věci, považuje se tento poplatník za jejich společného zástupce.

Tak nezapomeňte! Do 31. 1. 2022 podat daňové přiznání a do 31. 5. 2022 zaplatit daň z nemovitosti.

A pokud jste nemovitost prodali, nezapomeňte tuto skutečnost oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu do 31. 1. 2022 uvést, aby jste dál tuto daň neplatili.

Formuláře pro podání najdete na stránkách Daňového portálu zde

Článek je také publikován na webu www.antonintvrdon.cz zde